VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA

Vedenia učtovníctva

Externe vedieme jednoduché a podvojné účtovníctvo, spracovanie miezd a personálnej agendy, poskytovanie poradenstva v oblasti účtovníctva, miezd a daní pre podnikateľov , živnostníkov a fyzické osoby v zmysle platnej legislatívy SR.  • Komplexné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva

  • Ročné účtovné závierky a uzávierky a ďalšie účtovné služby

  • Daňové priznania fyzických a právnických osôb

  • Spracovanie miezd a personalistika so všetkými náležitosťami od vzniku až po ukončenie pracovného pomeru
VYPRACÚVANIE PROJEKTOV A ŽIADOSTÍ

Pripravujeme žiadateľom projekty a žiadosti, zamerané na získanie dotácií zo štrukturálnych fondov EÚ alebo iných grantových schém, v dostatočnej miere vedieme detailnú prípravu a návrh projektu, posudzujeme hodnotiace kritéria, zhromažďujeme čo možno najobsiahlejšie a najrelevantnejšie informácie a vstupy do projektu. Z dôležitosťou sa zameriavame na spracovanie projektov, na formálnu stránku projektov, na doloženie množstva príloh, ktorých absencia by mohla byť príčinou vyradenia predkladaných projektov  • Komplexné riešenia pre prípravu žiadosti o dotácie a projektových spisov z národných fondov a fondov EÚ a projektov na získanie eurofondov a grantov z vybraných výziev

  • Príprava a návrh projektu, spracovanie projektu, finalizácia projektu a jeho podanie, implementácia projektu

  • Odborná asistencia a konzultácie pri výbere projektov

  • Eurofondy, granty, nenávratné finannčné príspevky, startupy

  • Samosprávy, obce, malé a stredné podniky, živnostníci 
späť